O nás

Kúsok z môjho profesno-vzdelávacieho životopisu - Mgr. Martin Miler

foto martinV oblasti práce s ľuďmi sa pohybujem od skončenia štúdia psychológie na Fakulte humanistiky TU v Trnave v roku 1998.
 
Pracoval som v nemocnici (1998 – 2004).  Učil som na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2005 – 2007). Pracoval som vo svojej privátnej ambulancii (2004 – 2016). Som súčasťou tímu firmy Training Factory s.r.o.,  pracujem pre PCA Inštitút Ister Bratislava (2007 –   ) a vo svojej spoločnosti Ars Viae s.r.o.

Vzdelával som sa v Psychoterapii zameranej na človeka v PCA Inštitúte Ister Bratislava (1998 – 2001), v Katatýmno-imaginatívnej psychoterapii v SSKIP (2006 – 2011), v Integratívnom koučingu a kľúčových kompetenciách podľa štandardov ICF v spoločnosti doubleB (2012 – 2013), v Terapii zameranej na emócie u prof. Leslie Greenberga, PhD. z York University v Toronte v Kanade a doc. Ladislava Timuľáka, PhD. z Trinity College Dublin (2014 – 2015), Positive Psychology, Dr. Barbara L. Fredrickson, The University of North Carolina at Chapel Hill, Coursera Course Certificates (máj 2016).
Za 18 rokov práce mám za sebou viac ako 10 000 hodín psychoterapeutickej praxe, minimálne 1 000 hodín lektorskej/facilitátorskej praxe, okolo 500 hodín supervízorskej praxe, cca 300 hodín odborného prednášania, 100 hodín koučovania. Necelých 5 rokov som bol členom Rady a Prezídia Slovenskej komory psychológov z toho necelé 4 roky som bol jej prezidentom.

 

Stručný životopis - Mgr. Zuzana Milerová

foto zuzanaV roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na fakulte Humanistiky na Trnavskej Univerzite v Trnave .  
Hneď po škole som nastúpila do Krajskej pedagogicko-psychologická poradne. Tu som pracovala ako psychologička na oddelení, ktoré sa prednostne zaoberalo kariérnym poradenstvom stredoškolákov, s čím bola spojená aj psychodiagnostika a následné individuálne poradenstvo. Súčasťou mojej práce bolo aj individuálne psychologické poradenstvo pri  emočných, vzťahových či školských ťažkostiach stredoškolákov.
Po reforme Krajskej poradne som plynulo prešla do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Ako poradenská psychologička pracujem so stredoškolskou mládežou, s deťmi v MŠ a ZŠ. Pri svojej práci úzko spolupracujem s výchovnými poradcami na školách, učiteľmi i rodičmi. Súčasťou mojej práce je i diagnostika nadaných detí, diagnostika detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia, testovanie školskej zrelosti a intelektu a samozrejme i individuálne poradenstvo pri emočných, vzťahových, adaptačných a výchovných ťažkostiach mojich klientov – rodičov, učiteľov, detí a študentov.
Absolvovala som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (Inštitút PCA - Ister) (1998 – 2001) a výcvik v Katatýmno-Imaginatívnej psychoterapii – Slovenská spoločnosť katatímno-imanigatívnej psychoterapie.
Absolvovanie rôznych školení, kurzov a workshopov (2005 - 2016):

Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti (doc.PhDr.Vladimír Dočkal,CSc.), Práca s páchateľmi domáceho násilia – Aliancia žien Slovenska, Základy mediácie (lektor Doc. Dr. Vladislav Labáth, PhD.), Metóda INPP pri poruchách učenia, správania, pozornosti- ADD, ADHD, Aspergerov syndróm (Avare), Práca s nedobrovoľným klientom,  Práca s emóciami v poradenskom procese – (Coachingplus), Riešenie konfliktov v školskom prostredí (Mgr. Aleš Bednařík), Filiálna terapia (Mgr. Zuzana Tatarová), Arteterapia (Beate Albricht).